Home » CIM

Technische Commissies

De Technische Commissies zijn afgevaardigd door de Raad van Bestuur en rapporteren aan de Raad. Via de Algemeen Directeur van het CIM en de door hem gemandateerde Projectleiders hebben ze een viervoudige missie:

a. de noden inzake informatie van de drie partijen actualiseren en aanbevelingen opstellen ter attentie van de Raad van Bestuur betreffende de in te willigen verzoeken om te beschikken over gegevens voor de mediaplanning van de reclameagentschappen, mediacentrales, adverteerders, en de marketing van de regieën en de media, alsook hun productevaluatie.
b. selectie van de voornaamste aangewezen methodologische opties en opstelling van de lastenboeken voor het uit te voeren onderzoek. Deze lastenboeken moeten de evaluatiecriteria van de offertes omvatten.
c. voorstellen aan de Raad van Bestuur van de instelling(-en) waaraan men de uitvoering van het noodzakelijke onderzoek kan toevertrouwen, op basis van een technische en financiële evaluatie,
d. bijdragen tot de opvolging van het lopende onderzoek en rechtstreeks of onrechtstreeks instaan voor de controle ervan.

De Technische Commissies worden voorgezeten door een Voorzitter die voorgesteld is door de categorie reclamebureaus/mediabureaus. De Technische Commissies bestaan uit mensen die uit leden van de drie categorieën worden geselecteerd op basis van hun vakkennis (Media of regies, Adverteerders, Reclameagentschappen en mediabureaus). De Voorzitter van een Technische Commissie legt de samenstelling van zijn Technische Commissie voor aan de Raad van Bestuur. 
De leden van een Technische Commissie moeten - hoewel ze afkomstig zijn uit één van de drie polen - altijd het algemeen belang voor ogen houden. Ze nemen deel aan de werkzaamheden eerst en vooral op basis van hun persoonlijke deskundigheden in de betrokken materie.

De Algemeen Directeur van het CIM, de Projectleider of elke andere medewerker die hij zou hebben aangeduid, nemen altijd deel aan het onderzoek van de Technische Commissie.

De werking van de Technische Commissies wordt bepaald door een huishoudelijk reglement (zie document hieronder) dat op 1 juli 1999 door de Raad van Bestuur werd goedgekeurd en op 26 januari 2010 en 6 september 2011 door de Raad van Bestuur aangepast werd. 

Er is één Technische Commissie per onderzoeksdomein, plus één strategische Technische Commissie die zich bezighoudt met de TGM studie (Target Group Monitor of Doelgroepenstudie) en het CrossMedia project. Er bestaan momenteel dus 8 Technische Commissies: